_ OL gr8 Ta pv

Wat is de persoonsvorm?
Oefening 1, wat is de persoonsvorm in de zin?
Deze link werkt niet? Klik hier
Wat is de persoonsvorm?
Oefening 2, wat is de persoonsvorm in de zin?
Deze link werkt niet? Klik hier
Wat is de persoonsvorm?
Oefening 3, wat is de persoonsvorm in de zin?
Deze link werkt niet? Klik hier