_ WS instanties

Minocw.nl

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid!
Deze link werkt niet? Klik hier
Aob.nl Tip!

Met ruim 87.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. We komen op voor de belangen van onze leden in alle onderwijssectoren van po tot en met hbo!
Deze link werkt niet? Klik hier
Onderwijsgeschillen.nl

Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de caos verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Bundeling van expertise, professionaliteit en efficient werken zijn belangrijke uitgangspunten voor Onderwijsgeschillen!
Deze link werkt niet? Klik hier
Voo.nl

Vereniging Openbaar Onderwijs, wij komen op voor de belangen van openbare scholen. Wij zijn KENNISCENTRUM en STERK IN SCHOLING voor medezeggenschap, fusie en krimp, tussenschoolse opvang en ouderbetrokkenheid.
Deze link werkt niet? Klik hier
Verus.nl

De Besturenraad verenigt de christelijke onderwijsinstellingen in Nederland. Wij geven samen met u stem aan het christelijk onderwijs in onze samenleving. Als landelijke organisatie worden wij door politiek, ministerie, maatschappelijk middenveld, pers en publiek gezien als belangrijke gesprekspartner!
Deze link werkt niet? Klik hier
Schoolinbeeld.nl Tip!

School in Beeld geeft een overzicht van onderwijsinstellingen in Nederland. Doelgroep: Medewerkers en instanties t.b.v. het onderwijs en particulieren!
Deze link werkt niet? Klik hier
Stichtingnob.nl Tip!

Nederlands onderwijs in het buitenland houdt kinderen aangesloten. Waar ze vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan. Door voor Nederlands onderwijs te kiezen, verzekert u uw kind(eren) bij een eventuele terugkeer van een goede aansluiting op het Nederlandse schoolsysteem.
Deze link werkt niet? Klik hier
Ilegaalkind.nl Tip!

Als je tussen de vijf en achttien jaar oud bent, heb je recht op onderwijs. Dit geldt voor alle kinderen. Hierbij maakt het niet uit waar je vandaan komt, welk geloof je hebt en of je illegaal bent. Toch kun je als illegaal kind soms tegen problemen oplopen als je bijvoorbeeld stage wilt lopen, of als je gaat verhuizen, als je achttien wordt of als je een vervolgstudie wilt doen.
Deze link werkt niet? Klik hier